KA KOLABORATIVNOM UPRAVLJANJU

Izgradnja u Beogradu predstavlja područje mnogobrojnih konflikata između društvenih aktera. Konfliktni interesi su normalna posledica demokratizacije društva, čiji se stepen razvijenosti meri upravo finoćom mehanizama kojima se omogućava da grupe ljudi izraze i brane svoje interese. U tome je nužno da razumevanje procesa razvoja grada bude dostupno svim zainteresovanim stranama. 

Online platforma koja je pred vama usmerena je primarno na razumevanje procesa i širenje znanja iz oblasti urbanističkog planiranja i prostornog razvoja (Beo)grada.

Online platforma Interaktivni urbanizam predstavlja jednu od komponenti dugoročnog projekta Ka kolaborativnom upravljanju, pored istraživanja, javnih debata i obuka – širenja znanja. Dosadašnji rad, započet 2019. godine, predstavljen je na ovoj platformi (koja se stalno dopunjuje), a prve dve godine rada (2019. i 2020) su prikazane u publikaciji koju možete preuzeti u PDF formatu:

Korak 1_Integralna analiza prostornog razvoja: hronološki prikazi 5 studija slučaja

Korak 2_Definisanje i odbrana javnog interesa: integralna analiza 3 studije slučaja

Korak 2_Definisanje i odbrana javnog interesa: Stručna publikacija

Korak 3_Infografici_ Demistifikacija planiranja

Korak 1_Javni razgovor_Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa

Korak 2_Javni razgovor_U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma

Korak 2_Prava i obaveze građana u kreiranju javnih politika urbanog razvoja

Korak 3_Obuka (GIS alati) _ Demistifikacija planiranja


Na koji način treba razumeti nastale konflikte i od koga očekivati njihovo razrešenje? Kako treba delovati u budućnosti kako ne bi dolazilo do konflikata? I koja je uloga planera i urbanista u tome?

Planiranje kao kolaborativna aktivnost služi upravljanju urbanim razvojem u širem konceptu koji uvažava legitimitet interesa svih društvenih aktera – zainteresovanih strana iz sva tri sektora: javnog (državne službe, javna preduzeća), privatnog (investitor) i civilnog (građanstvo i udruženja građana, organizacije civilnog društva, građanske inicijative). Pri tome, kolaborativno upravljanje urbanim razvojem neguje javni dijalog kao sredstvo postizanja ravnoteže između različitih interesa prema korišćenju prostornih resursa. 

Kolaborativna planska praksa zasniva se na kreiranju arene za argumentovanu debatu. Kako bi ona bila moguća, potrebno je da razumevanje procesa razvoja grada bude dostupno svim zainteresovanim stranama. 


Šta biste vi želeli da saznate?

Platforma pred Vama kreirana je pre svega radi širenja znanja, osnaživanja za pravoverno informisanje i jačanja kulture dijaloga. Kako bismo u tome uspeli, važno je da se komunikacija ne bude jednostrana – da čujemo i Vas:

  • šta je to što Vas zanima na polju urbanističkog planiranja i prostornog razvoja, a nemate gde da saznate?
  • šta biste voleli da vidite na ovim stranicama i u našem budućem radu, koje su ključne teme i uglovi koji ovde nedostaju?
  • koje su Vaše sugestije, ali i primedbe na naš dosadašnji rad i materijal koji se nalazi pred Vama?