Categories
Javna arena

Prava i obaveze građana u kreiranju javnih politika urbanog razvoja

U ponedeljak, 29. marta u 18h, održan je treći u nizu javnih razgovora o načinu na koji upravljamo prostornim razvojem u Srbiji, organizovanih u okviru dugoročnog projekta „Ka kolaborativnom upravljanju“.

Aktivni građani i osnaženo civilno društvo, njihovo učešće u prepoznavanju problema, razvijanju potencijala i kreiranju javnih politika, preduslov su i osnov vladavine prava, stabilnih institucija i funkcionisanja demokratskog društva. Koliko je i na koji način građanima i civilnom društvu u Srbiji omogućeno da učestvuju u kreiranju javnih politika? U kojoj meri se oni uključuju u procese urbanističkog planiranja i formulisanja politika prostornog razvoja? Da li je aktivno učešće građanska dužnost i obaveza, i šta to podrazumeva?

Javni razgovor  usmeren je na ulogu građana i civilnog društva u kreiranju javnih politika u oblasti urbanističkog razvoja.  Organizuje se u cilju doprinošenja unapređenju informisanosti i znanja građana, ali i stručne javnosti, o javnim politikama od značaja za razvoj grada, razvojnim konceptima u njihovom zaleđu i aktuelnim praksama, sa fokusom na mogućnosti učešća u procesima njihovog formulisanja i implementacije.

U razgovoru učestvuju sagovornice iz različitih institucija i sektora koji imaju priliku da predstave svoja iskustva i saznanja, te time doprinesu jačanju kapaciteta o načinima na koji možemo da utičemo na javne politike i institucionalne aranžmane u kojima se one definišu:

• dr Ksenija Petovar, prof. u penziji Geografskog  i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beograd: 
O pravu i odgovornosti građana u kreiranju i sprovođenju politika urbanog razvoja.

• Klara Danilović, Stalna konferencija gradova i opština: 
Stanje participacije u urbanističkom planiranju u gradovima i opštinama u Srbiji i primeri dobrih praksi.

• Ivanka Mihailović, Beogradski fond za političku izuzetnost: 
Strateški okvir i podsticajno okruženje za učešće organizacija civilnog društva u planiranju i sprovođenju javnih politika. Koliko organi javnih vlasti vide organizacije civilnog društva kao svoje partnere?

• Nevena Ružić, Fondacija za otvoreno društvo Srbija: 
Pravo na informisanost – slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Razgovor moderiraju Ksenija Radovanović i Ljubica Slavković.

Javni razgovor je podržan od strane Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu, pripada seriji javnih događaja i diskusija projekta „Raznorodnost u kulturi i aktivizmu“ podržanog od strane EU/IPA – Civil Society Facility i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, i predstavlja podršku razvoju internet platforme Interaktivni urbanizam kroz istoimeni projekat podržan od strane Crte kroz inicijativu #GrađaniImajuMoć.