Categories
Javna arena

Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa

Kolaborativna planska praksa zasniva se na kreiranju arene za argumentovanu debatu. Predstavljamo prvi u nizu javnih razgovora o načinu na koji upravljamo prostornim razvojem Beograda i stručne prezentacije koje približavaju javnosti procese urbanističkog planiranja i razvoja (Beo)grada.

Cilj javnog razgovora „Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa“ održanog 10. decembra 2019. u CZKD bio je uspostavljanje arene za argumentovanu debatu o pravcima razvoja grada koja bi imala za svrhu davanje doprinosa unapređenju sistema planiranja i planske prakse u Srbiji. Kao prvi korak u tom naporu, pozvali smo predstavnike zainteresovanih strana iz sva tri sektora da iz svoje perspektive i konkretnog iskustva daju uvid i ukažu na probleme u razvoju Beograda, odnosno naselja i gradova Srbije.

Polazište za razgovor predstavljaju promenjeni uslovi za prostorni razvoj koji su nastupili nakon demokratskih promena 2000. godine sa prelaskom na tržišni ekonomski sistem i usvajanje principa demokratskog dijaloga. Sa aspekta sistema planiranja, to je dovelo do dve ključne promene: a) uspostavljanje privatne svojine nad zemljištem i b) pluralizam interesa nad procesima prostorne distribucije resursa. Međutim, iako su ove promene bitno promenile logiku prostornog razvoja, sistem planiranja, posmatran kao deo celokupnog regulatornog sistema, nije je u potpunosti ispratio, što je posledično prouzrokovalo mnogobrojne probleme u planskoj praksi kojih smo danas svedoci i u krajnjem ishodu do nepoverenja u instituciju planiranja.

 • Koja je uloga institucija u izboru razvojnih ciljeva? Na koji način i sa kim utvrđuju prioritete?
 • Na koji način treba uspostavljati dogovor oko suprotstavljenih ideja o prioritetima? Kako prevazići konfliktne interese?
 • Kako utvrditi šta je javni interes?

Od početne diskusije se očekuje da osvetli različite pozicije i viđenje iste stvari od strane pozvanih učesnika.

Razgovoru je prethodila prezentacija “Urbanističko planiranje u Beogradu: trendovi, zadaci, uloge, iz vizure urbanistkinje Ane Graovac”. Pogledajte video snimak prezentacije niže na stranici kako biste saznali više o procesima urbanističkog planiranja u Beogradu.

Javni razgovor:
KOLAPS ILI KOMUNIKACIJA: urbanizam suprotstavljenih interesa
10. decembar 2019, CZKD

18:00 Uvodna reč: predstavljanje studija slučaja i mapiranje konflikata
18:30 Urbanističko planiranje u Beogradu: trendovi, zadaci, uloge iz vizure urbanistkinje Ane Graovac
19:00 Javni razgovor o načinu na koji upravljamo prostornim razvojem grada Beograda:
Učestvuju: dr Siniša Trkulja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Branislav Popović, Komisija za planove Skupštine grada Beograda, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju; Ana Graovac i dr Jasmina Đokić, Urbanistički zavod Beograda; Nebojša Nešovanović, CBRE, konsultanska kuća za nekretnine i investicije; Vladimir Popović, West Properties, kompanija za promet i usluge u sektoru nekretnina; Dušan Čavić, inicijativa Ne dam Kej; Zoran Bukvić, inciijativa Ulice za bicikliste.
Moderacija: prof. dr Marija Maruna, doc. dr Danijela Milovanović Rodić.

Predstavljanje i studije slučaja
Prezentacija: “Urbanističko planiranje u Beogradu: trendovi, zadaci, uloge, iz vizure urbanistkinje Ane Graovac”
Javni razgovor: “Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa”

REZIME RAZGOVORA:

Nakon prvog otvorenog razgovora u kojem su učestvovali pozvani predstavnici javnog i civilnog sektora, izdvaja se nekoliko aspekata koji otvaraju teme odnosno pitanja za dalju diskusiju i ujedno predstavljaju smernice za promišljanje o mogućnostima unapređenja sistema planiranja u Srbiji:

Nadležnosti i odgovornosti

 • Osnaživanje institucija urbanog razvoja na svim nivoima
 • Pozicioniranje stručnjaka/urbanista u okviru različitih sektora uključenih u urbani razvoj
 • Jačanje institucija urbanog razvoja na lokalnom nivou

Procedure

 • Uspostavljanje intenzivnije saradnje između različitih institucija urbanog razvoja
 • Transparentnost i razumljivost informacija za sve učesnike u urbanom razvoju
 • Osnaživanje građana za učešće u pitanjima urbanog razvoja

Metode

 • Kolaboracija zainteresovanih strana u procesima odlučivanja o urbanom razvoju
 • Povezivanje urbanog razvoja sa društvenim vrednostima
 • Strateško promišljanje kao osnov za odlučivanje o urbanom razvoju
 • Anticipacija konflikata u planskim rešenjima
 • Razmatranje finansijske utemeljenosti planskih rešenja

Instrumenti

 • Vrednosni okvir kao polazni dokument za kreiranje planskih rešenja
 • Prioritetni ciljevi kao rezultat društvenog konsenzusa
 • Planovi sprovođenja kao neposredni ishod strateških dokumenata

Categories
6. Građanske inicijative Vinča

Protestne akcije ispred Gradske uprave Grada Beograda

Inicijativa Ne davimo Beograd

14. jun 2017. godine i 29. jun 2017. godine

.

Protestne akcije ispred Gradske uprave grada Beograda povodom požara koji je izbio na deponiji u Vinči i najavljenog potpisivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Categories
4. Raseljavanje Vinča

Izvršen treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Centar za socijalni rad

8. jun 2018. godine

.

Prvi popis domaćinstava je obavljen dana 03.12.2014. godine, a drugi 16.01.2015. godine.

.

Dana 08.06.2016. godine izvršen je treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na lokaciji i sprovedena je anketa o socijalno-ekonomskom statusu domaćinstava koja žive u neformalnom naselju na pomenutoj lokaciji od strane stručnog tima u čijem sastavu su bili predstavnici Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Centra za socijalni rad.

.

Poslednjim popisom  od 8. juna 2016. godine obuhvaćeno je 17 domaćinstava (85 lica) čiji su članovi bili prisutni u svojim kućama u periodu od 2014. do 8. juna 2016. godine. Od toga su: 41 muškarac, 44 žene, 38 maloletnih (ispod 18 godina), 47 odraslih i sa napomenom da šest lica nije imalo validnu dokumentaciju na osnovu koje bi se utvrdila njihova starost.

.

Datum 08. jun 2016. godine, određen je kao datum preseka za sticanje prava na raseljavanje.

Categories
1. Zakoni Vinča

Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

„Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, Narodna skupština RS

29. decembar 2014. godine

.

Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji uvedena je obaveza održavanja ranog javnog uvida u nacrt planskog dokumenta u trajanju od 15 dana. Pored javnog uvida (u trajanju od 30 dana), ovim je uveden dodatni alat za učešće građana u procesu planiranja.

.

Član 45a. Zakona o planiranju i izgradnji: „Rani javni uvid oglašava se sedam dana pre otpočinjanja uvida, u sredstvima javnog informisanja i u elektronskom obliku na internet stranici jedinice lokalne samouprave i na internet stranici donosioca plana i traje 15 dana od dana objavljivanja”.

Član 50. Zakona o planiranju i izgradnji: „Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole. Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu i traje 30 dana od dana oglašavanja”.

Categories
5. Ugovor o JPP Vinča

Potpisan ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) o pružanju konsultantskih usluga u pripremi JPP za deponiju u Vinči

Gradska uprava grada Beograda

25. novembar 2014. godine

.

Savetodavni rad Međunarodne finansijske korporacije se sastoji od pružanja pomoći i saveta Gradu tokom sprovođenja aktivnosti koje su podeljene u dve uzastopne faze. Tokom prve faze, uključujući tu i pripremanje Projekta, sa aktivnostima sagledavanja tržišta i strukturiranja Projekta, Međunarodna finansijska korporacija je, zajedno sa svojim pravnim i tehničkim savetnicima, uradila pravnu i regulatornu, tehnički i finansijsku due diligence analizu. U drugoj fazi, Međunarodna finansijska korporacija јe pružalа pomoć i savete Gradu tokom sprovođenja aktivnosti tokom postupka javne nabavke, odabira najboljeg ponuđača i zaključenja Ugovora o JPP.

* I Anex ugovora 25.06.2015. godine, II Anex ugovora 04.04.2016. godine, III Anex ugovora 23.05.2017. godina

Categories
3. Planske procedure Vinča

Doneta Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča”, GO Grocka

„Sl. list grada Beograda”, br. 36/14, Skupština grada Beograda

17. april 2014. godine

Categories
5. Ugovor o JPP Vinča

Doneto Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izgradnju sistema upravljanja otpadom Grada Beograda

Privremeni organ Skupštine grada Beograda

11. april 2014. godine

.

Rešenjem je određeno da Radna grupa:
– pokreće, koordinira i sprovodi aktivnosti na pripremi i izgradnji sistema upravljanja otpadom koji je definisan Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020;
– vrši izbor pravnih, tehničkih, ekonomskih i drugih konsultanata za izradu predloga projekata.

.

Član 87. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon): „Ako se u jedinici lokalne samouprave ne sprovedu izbori za odbornike ili ako se posle sprovedenih izbora ne konstituiše skupština u skladu sa ovim zakonom u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora, Vlada imenuje privremeni organ iz člana 86. stav 4. ovog zakona koji obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave.“

Categories
2. Odluke od značaja Vinča

Usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom Grada Beograda 2011 – 2020

„Sl. list grada Beograda”, br. 28/11, Skupština grada Beograda

22. jul 2011. godine

.

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda je polazni, strateški dokument u ovoj oblasti kojim se definišu ciljevi upravljanja otpadom u skladu sa usvojenom Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 29/10). Lokalnim planom se obavezno razmatraju sve vrste otpada i načini postupanja, da bi se odabrala rešenja koja su u skladu sa principima integralnog upravljanja otpadom i održivim razvojem u uključuje uključuju mere za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, kao i lokacije postrojenja za upravljanje otpadom. Lokalni plan je u potpunosti usklađen i sa svim usvojenim planovima i strategijama grada.

.

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020 (Sl. list grada Beograda, br. 28/11) predviđa izgradnju Centra za upravljanje otpadom u Vinči i uređenje kompleksa u Vinči što obuhvata: remedijaciju i zatvaranje postojeće nesanitarne deponije u Vinči, izgradnju nove sanitarne deponije, izgradnju postrojenja za prikupljanje i tretman deponijskog gasa, postrojenja za prikupljanje i tretman procednih voda, postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada (MBT) i proizvodnju goriva iz otpada (RDF), izgradnju kogenerativnog postrojenja koje koristi gorivo iz otpada (RDF), izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, linije za demontažu kabastog otpada, linije za sepraciju reciklažnog otpada i postrojenja za kompostiranje.

Categories
1. Zakoni Stepa Stepanović

Usvojen Zakon o podsticaju građevinske industrije Republike Srbije

“Sl.glasnik RS”, br. 45/2010, Narodna skupština RS
04. jul 2010.

Categories
2. Odluke od značaja Vinča

Usvojena Strategija upravljanja otpadom Republike Srbije za period 2010 – 2019. godine

„Sl. glasnik RS”, br. 29/10, Vlada Republike Srbije
2. maj 2010. godine

.

Strategija upravljanja otpadom predstavlja osnovni dokument koji obezbeđuje uslove za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike Srbije. Strategija mora biti podržana većim brojem implementacionih planova za upravljanje posebnim tokovima otpada (biorazgradivi, ambalažni i drugi). Utvrđivanje ekonomskih instrumenata i finansijskih mehanizama je neophodno kako bi se osigurao sistem za domaća i inostrana ulaganja u dugoročno održive aktivnosti. Takođe, strategija razmatra potrebe za institucionalnim jačanjem, razvojem zakonodavstva, sprovođenjem propisa na svim nivoima, edukacijom i razvijanjem javne svesti.

.

Strategija upravljanja otpadom:
– određuje osnovnu orijentaciju upravljanja otpadom za naredni period, u saglasnosti sa politikom EU u ovoj oblasti i strateškim opredeljenjima Republike Srbije;
– usmerava aktivnosti harmonizacije zakonodavstva u procesu približavanja zakonodavstvu EU;
– identifikuje odgovornosti za otpad i značaj i ulogu vlasničkog usmeravanja kapitala;
– postavlja ciljeve upravljanja otpadom za kratkoročni i dugoročni period;
– utvrđuje mere i aktivnosti za dostizanje postavljenih ciljeva.