Izgradnja spalionice otpada u Vinči

Klikni za više.

Projekat izgradnje spalionice otpada u Vinči primer je prepuštanja strateških odluka o razvoju grada komercijalnim interesima, u ovom slučaju interesima privatnog partnera Grada Beograda u javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada.

Analiza procesa koji je prethodio potpisivanju ugovora o javno-privatnom partnerstvu pokazuje da je Grad Beograd prepustio potencijalnim privatnim partnerima da se pri odabiru tehnologije tretmana otpada ne pridržavaju zvaničnih strateških dokumenata i važećih urbanističkih planova. Izabrano tehnološko rešenje, direktno spaljivanje komunalnog otpada, nije bilo u skladu sa tehnološkim rešenjima koja su u javnom dijalogu razmatrana od strane institucija i zainteresovane javnosti, i koja su bila potvrđena sadržajem Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020 („Sl. list Grada Beograda”, broj 28/11) i ugrađena u Plan detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, Gradska opština Grocka („Sl. list grada Beograda”, br. 17/15). Zbog toga je, nakon potpisivanja Ugovora o javno-privatnom partnerstvu grada Beograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada, započet proces (nepotpune) legalizacije ugovorenog tehnološkog rešenja kroz izradu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, koje su usvojene u septembru 2018. godine.

S obzirom da su rešenja predložena Nacrtom izmena i dopuna Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, prethodno već bila definisana Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu grada Beograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada, tokom trajanja javne rasprave o ovom planskom dokumentu nije bilo moguće suštinski uticati na njegov sadržaj. Time je obesmišljeno zakonom propisano i garantovano pravo građana i stručne javnosti da učestvuju u procesu oblikovanja svog grada.

2010
Usvojena Strategija upravljanja otpadom Republike Srbije za period 2010 – 2019. godine

„Sl. glasnik RS”, br. 29/10, Vlada Republike Srbije
2. maj 2010. godine

.

Strategija upravljanja otpadom predstavlja osnovni dokument koji obezbeđuje uslove za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike Srbije. Strategija mora biti podržana većim brojem implementacionih planova za upravljanje posebnim tokovima otpada (biorazgradivi, ambalažni i drugi). Utvrđivanje ekonomskih instrumenata i finansijskih mehanizama je neophodno kako bi se osigurao sistem za domaća i inostrana ulaganja u dugoročno održive aktivnosti. Takođe, strategija razmatra potrebe za institucionalnim jačanjem, razvojem zakonodavstva, sprovođenjem propisa na svim nivoima, edukacijom i razvijanjem javne svesti.

.

Strategija upravljanja otpadom:
– određuje osnovnu orijentaciju upravljanja otpadom za naredni period, u saglasnosti sa politikom EU u ovoj oblasti i strateškim opredeljenjima Republike Srbije;
– usmerava aktivnosti harmonizacije zakonodavstva u procesu približavanja zakonodavstvu EU;
– identifikuje odgovornosti za otpad i značaj i ulogu vlasničkog usmeravanja kapitala;
– postavlja ciljeve upravljanja otpadom za kratkoročni i dugoročni period;
– utvrđuje mere i aktivnosti za dostizanje postavljenih ciljeva.

2011
Usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom Grada Beograda 2011 – 2020

„Sl. list grada Beograda”, br. 28/11, Skupština grada Beograda

22. jul 2011. godine

.

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda je polazni, strateški dokument u ovoj oblasti kojim se definišu ciljevi upravljanja otpadom u skladu sa usvojenom Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 29/10). Lokalnim planom se obavezno razmatraju sve vrste otpada i načini postupanja, da bi se odabrala rešenja koja su u skladu sa principima integralnog upravljanja otpadom i održivim razvojem u uključuje uključuju mere za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, kao i lokacije postrojenja za upravljanje otpadom. Lokalni plan je u potpunosti usklađen i sa svim usvojenim planovima i strategijama grada.

.

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020 (Sl. list grada Beograda, br. 28/11) predviđa izgradnju Centra za upravljanje otpadom u Vinči i uređenje kompleksa u Vinči što obuhvata: remedijaciju i zatvaranje postojeće nesanitarne deponije u Vinči, izgradnju nove sanitarne deponije, izgradnju postrojenja za prikupljanje i tretman deponijskog gasa, postrojenja za prikupljanje i tretman procednih voda, postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada (MBT) i proizvodnju goriva iz otpada (RDF), izgradnju kogenerativnog postrojenja koje koristi gorivo iz otpada (RDF), izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, linije za demontažu kabastog otpada, linije za sepraciju reciklažnog otpada i postrojenja za kompostiranje.

2014
Doneto Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izgradnju sistema upravljanja otpadom Grada Beograda

Privremeni organ Skupštine grada Beograda

11. april 2014. godine

.

Rešenjem je određeno da Radna grupa:
– pokreće, koordinira i sprovodi aktivnosti na pripremi i izgradnji sistema upravljanja otpadom koji je definisan Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020;
– vrši izbor pravnih, tehničkih, ekonomskih i drugih konsultanata za izradu predloga projekata.

.

Član 87. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon): „Ako se u jedinici lokalne samouprave ne sprovedu izbori za odbornike ili ako se posle sprovedenih izbora ne konstituiše skupština u skladu sa ovim zakonom u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora, Vlada imenuje privremeni organ iz člana 86. stav 4. ovog zakona koji obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave.“

Doneta Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča”, GO Grocka

„Sl. list grada Beograda”, br. 36/14, Skupština grada Beograda

17. april 2014. godine

Potpisan ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) o pružanju konsultantskih usluga u pripremi JPP za deponiju u Vinči

Gradska uprava grada Beograda

25. novembar 2014. godine

.

Savetodavni rad Međunarodne finansijske korporacije se sastoji od pružanja pomoći i saveta Gradu tokom sprovođenja aktivnosti koje su podeljene u dve uzastopne faze. Tokom prve faze, uključujući tu i pripremanje Projekta, sa aktivnostima sagledavanja tržišta i strukturiranja Projekta, Međunarodna finansijska korporacija je, zajedno sa svojim pravnim i tehničkim savetnicima, uradila pravnu i regulatornu, tehnički i finansijsku due diligence analizu. U drugoj fazi, Međunarodna finansijska korporacija јe pružalа pomoć i savete Gradu tokom sprovođenja aktivnosti tokom postupka javne nabavke, odabira najboljeg ponuđača i zaključenja Ugovora o JPP.

* I Anex ugovora 25.06.2015. godine, II Anex ugovora 04.04.2016. godine, III Anex ugovora 23.05.2017. godina

Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

„Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, Narodna skupština RS

29. decembar 2014. godine

.

Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji uvedena je obaveza održavanja ranog javnog uvida u nacrt planskog dokumenta u trajanju od 15 dana. Pored javnog uvida (u trajanju od 30 dana), ovim je uveden dodatni alat za učešće građana u procesu planiranja.

.

Član 45a. Zakona o planiranju i izgradnji: „Rani javni uvid oglašava se sedam dana pre otpočinjanja uvida, u sredstvima javnog informisanja i u elektronskom obliku na internet stranici jedinice lokalne samouprave i na internet stranici donosioca plana i traje 15 dana od dana objavljivanja”.

Član 50. Zakona o planiranju i izgradnji: „Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole. Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu i traje 30 dana od dana oglašavanja”.

2015
Usvojen Plan detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

„Sl. list grada Beograda”, br. 17/15, Skupština Grada Beograda
06. april 2015. godine

.

Odredbe Plana detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča” u potpunosti su u skladu sa odredbama Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Beograda 2011-2020 („Sl. list grada Beograda”, br. 28/11) i detaljnije ga razrađuju.

.

PDR predviđa: remedijaciju i zatvaranje postojeće nesanitarne deponije u Vinči i  izgradnju sledećih postrojenja u proširenoj zoni kompleksa u Vinči: remedijaciju i zatvaranje postojeće nesanitarne deponije u Vinči, izgradnju nove sanitarne deponije, izgradnju postrojenja za prikupljanje i tretman deponijskog gasa, postrojenja za prikupljanje i tretman procednih voda, postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada (MBT) i proizvodnju goriva iz otpada (RDF), izgradnju kogenerativnog postrojenja koje koristi gorivo iz otpada (RDF), izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, linije za demontažu kabastog otpada, linije za sepraciju reciklažnog otpada i postrojenja za kompostiranje.

Objavljen Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacija za učešće u javnoj nabavci za projekat JPP Grada Beograda za pružanje usluga tremana i odlaganja komunalnog otpada

Sekretarijat za zaštitu životne sredine
21. avgust 2015. godine

.

U dokumentu Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacija za projekat JPP Grada Beograda za pružanje usluga tremana i odlaganja komunalnog otpada, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda saopštava da odredbe Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka („Sl. list grada Beograda”, 17/15) nisu obavezujuće za potencijalne učesnike u konkuretnom dijalogu o javno-privatnom partnerstvu za tretman komunalnog otpada, te izričito navodi da će Grad Beograd pristupiti izmenama planova u okviru svoje nadležnosti kako bi se izašlo u susret tehničkom predlogu izabaranog ponuđača.

Predlog projekta JPP grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada (Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 24. jun 2015. godine), u delu 4. Poslovni plan, podnaslov 4.2. Tehnička rešenja za tretman otpada, pokazuje da je uputstvo ponuđačima da se, prilikom sastvljanja ponuda, ne moraju držati važećih propisa Grada Beograda, rezultat „kritičkog osvrta” na Plan upravljanja otpadom na teritoriji grada Beograda 2011-2020, koje su izvršili Grad Beograd i konsultanti u postupku pripreme javno-privatnog partnerstva, IFC.

Na osnovu ovakvog poziva dobijeno je 11 prijava zainteresovanih ponuđača, od kojih je 5 dobilo potvrdu o priznavanju kvalifikacija, a time i pravo učešća u konkurentnom dijalogu za javno–privatno partnerstvo grada Beograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada.

„Iako Plan detaljne regulacije predviđa osnovni plan, u meri u kojoj je neophodno, delovi dokumenta koji se na to odnose mogu biti izmenjeni odlukom Grada kako bi se uzeo u obzir tehnički predlog Izabranog ponuđača”.

„Podnosioci prijave mogu slobodno da biraju da li će (i) KO prethodno tretirati u MBT postrojenju kako bi dobili ČPG ili ČOG („refuse derived fuel“ or „solid recovered fuel, odnosno gorivo iz otpada) koje se potom spaljuje, ili će (ii) spaljivati prethodno netretirani KO”.

2016
Pokrenut konkurentni dijalog o JPP Grada Beograda za pružanje usluga tremana i odlaganja komunalnog otpada

Komisija za javnu nabavku

mart 2016. godine

.

U konkurentnom dijalogu, koji se odvijao tokom marta, juna i decembra meseca 2016. godine, učestvovalo je 5 ponuđača / grupa ponuđača.
.
Informacije o toku konkurentnog dijaloga pokazuju da je učesnicima bilo ponuđeno da se opredele između tri alternativna rešenja:

1. Izgradnja postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada (MBT) u Vinči, koje će proizvoditi gorivo (RDF); Transport RDF na lokaciju Cerak udaljenu oko 15km od Vinče; Izgradnja kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz RDF (CHP) na Ceraku, u blizini postojeće toplane; Transport otpada nastalog kao produkt sagorevanja na lokaciju u Vinči, gde će biti izgrađene nove deponije;

2. Transport netretiranog komunalnog otpada (RMW) na novu lokaciju na Ceraku; Spaljivanje RMW u spalionici koja će biti izgrađena na Ceraku, u blizini postojeće toplane;  Transport otpada nastalog kao produkt sagorevanja na lokaciju u Vinči, gde će biti izgrađene nove deponije;

3. Spaljivanje netretiranog komunalnog otpada (RMW) u spalionici koja će biti izgrađena u Vinči; Deponovanje otpada nastalog kao posledica sagorevanja na novim deponijama koje će biti izgrađene u Vinči..Ponuđačima je takođe ostavljena mogućnost da predlože razvijanje sistema izdvajanja reciklabilne frakcije otpada (separacijom otpada, kompostiranjem, anaerobnom digestijom) kako bi bila smanjena količina komunalnog otpada koja bi se u daljem postupku spaljivala na jedan od predviđenih načina.

.

Rezultat konkurentnog dijaloga je bio takav da nijedna od firmi učesnica dijaloga nije bila zainteresovana za izgradnju bilo kakvog postrojenja na lokaciji Cerak, čime je izbor sužen na opciju 3, direktno spaljivanje netretiranog komunalnog otpada.

.

Takođe, nijedna od firmi učesnica dijaloga nije bila zainteresovana razvijanje tehnologije prethodnog tretmana otpada i reciklaže otpada, što je takođe suzilo izbor na opciju 3, direktno spaljivanje netretiranog komunalnog otpada.

Izvršen treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Centar za socijalni rad

8. jun 2018. godine

.

Prvi popis domaćinstava je obavljen dana 03.12.2014. godine, a drugi 16.01.2015. godine.

.

Dana 08.06.2016. godine izvršen je treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na lokaciji i sprovedena je anketa o socijalno-ekonomskom statusu domaćinstava koja žive u neformalnom naselju na pomenutoj lokaciji od strane stručnog tima u čijem sastavu su bili predstavnici Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Centra za socijalni rad.

.

Poslednjim popisom  od 8. juna 2016. godine obuhvaćeno je 17 domaćinstava (85 lica) čiji su članovi bili prisutni u svojim kućama u periodu od 2014. do 8. juna 2016. godine. Od toga su: 41 muškarac, 44 žene, 38 maloletnih (ispod 18 godina), 47 odraslih i sa napomenom da šest lica nije imalo validnu dokumentaciju na osnovu koje bi se utvrdila njihova starost.

.

Datum 08. jun 2016. godine, određen je kao datum preseka za sticanje prava na raseljavanje.

Formirana Radna grupa za izradu i praćenje Plana preseljenja

Gradonačelnik grada Beograda

26. jun 2016. godine

.

Rešenjem  gradonačelnika grada Beograda br. 020-3678/16-G-01, od 26.06.2016. godine, obrazovana je Radna grupa za izradu i praćenje realizacije Plana preseljljenja.

.

Zadatak Radne grupe je da izradi predlog Plana preseljenja i isti dostavi Gradskom veću, odnosno Skupštini grada Beograda na usvajanje. Po usvajanju Plana preseljenja, zadatak Radne grupe je da prati realizaciju istog.

.

Rešenje o obrazovanju radne grupe kasnije je izmenjeno Rešenjem gradonačelnika grada Beograda br. 020-6553/17-G od 18.10.2017. godine i Rešenjem br. 020-4111/18G od 12.06.2018. godine.

Usvojen Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

„Sl. glasnik RS”, br. 104/16, Narodna skupština RS

22. decembar 2016. godine

.

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada uveo je obavezu izlaganja Nacrta odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja na rani javni uvid i javni uvid, koji se sprovode na način propisan Zakonom o planiranju i izgradnji. Obaveza održavanja ranog javnog uvida i javnog uvida uvedena je za one postupke preseljenja koji se izrađuju u postupku donošenja ili izmena i dopuna planskog dokumenta. Ovakve odluke o neophodnosti iseljenja sa planovima preseljenja, usvajaju se zajedno sa usvajanjem planskog dokumenta.

.

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada obavezuje na izradu Nacrta odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja i u postucima sprovođenja odgovarajućeg planskog dokumenta kroz program za uređivanje zemljišta. Ove odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja se usvajaju zajedno sa programom za uređivanje zemljišta.

.

Član 81. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada:

„U postupku donošenja novog, odnosno izmene i dopune važećeg planskog dokumenta (u daljem tekstu: donošenje plana), kao i u slučaju sprovođenja odgovarajućeg planskog dokumenta kroz program za uređivanje zemljišta (u daljem tekstu: sprovođenje plana), ministarstvo nadležno za poslove urbanizma, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave priprema nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja i utvrđuje obuhvat naselja, odnosno dela naselja iz kojeg je potrebno izvršiti iseljenje i preseljenje iz razloga propisanih u članu 78. st. 1. i 2. ovog zakona.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana u toku postupka pripreme nacrta odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja to čini uz konsultovanje i saradnju sa licima koja su pogođena preseljavanjem i organizacijama za zaštitu ljudskih prava, a zaključci sa obavljenih konsultacija jesu obavezan deo nacrta odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana u postupku izrade i donošenja planskog dokumenta organizuje rani javni uvid i javni uvid i u nacrt odluke iz stava 1. ovog člana radi upoznavanja javnosti (pravnih i fizičkih lica) sa planskim rešenjem, odnosno obuhvatom naselja ili dela naselja iz kojeg je potrebno izvršiti iseljenje, kao i razlozima i mogućim načinima iseljenja.

(…)

Rani javni uvid i javni uvid iz st. 3. i 4. ovog člana obavljaju se shodno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata. (…)”

.

Član 82. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada:

„Vlada, odnosno skupština jedinice lokalne samouprave, po obavljenoj proceduri ranog javnog uvida i javnog uvida u skladu sa članom 81. ovog zakona donosi odluku o neophodnosti iseljenja zajedno sa aktom o donošenju planskog dokumenta, a u slučaju sprovođenja planskog dokumenta, zajedno sa programom za uređivanje zemljišta.

Sastavni deo odluke o iseljenju je plan preseljenja.

2017
Protestne akcije ispred Gradske uprave Grada Beograda

Inicijativa Ne davimo Beograd

14. jun 2017. godine i 29. jun 2017. godine

.

Protestne akcije ispred Gradske uprave grada Beograda povodom požara koji je izbio na deponiji u Vinči i najavljenog potpisivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Usvojena Strategija razvoja grada Beograda do 2021

„Sl. list grada Beograda”, br. 47/17, Skupština grada Beograda

29. jun 2017. godine

.

Radna grupa za izradu strategije razvoja grada Beograda do 2021. godine formirana je 28. jula 2015. godine, a izrada Strategije završena je njenim usvajanjem 29. juna 2017. godine.

.

Sadržaj Strategije pokazuje da u planiranju ciljeva razvoja Beograda do 2021. godine, u oblasti upravljanja i tretmana otpada, nije došlo do promena u odnosu na rešenja predviđena Planom detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča”, GO Grocka („Sl. list grada Beograda”, 17/15). Naime, Strategijom razvoja grada Beograda do 2021. godine predviđena je izgradnja Centra za upravljanje otpadom u Vinči, izgradnja postrojenja za mehaničko – biološki tretman otpada i kogenerativnog postrojenja koje koristi gorivo iz otpada (RDF).

Održana tribina „Šta to smrdi oko deponije u Vinči”

Inicijativa Ne davimo Beograd

4. jul 2017. godine

.

Na tribini „Šta to smrdi oko deponije u Vinči?” u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, razgovaralo se o katastrofalnoj situaciji sa deponijom u Vinči koja je eskalirala požarom koji je trajao 40 dana, ali i o genezi problema sa upravljanjem otpadom u Beogradu, kao i o najavljenom tenderu za javno-privatno partnerstvo za upravljanje deponijom u Vinči, u okviru kojeg se planira zatvaranje postojeće deponije i izgradnja spalionice otpada.

.

Na tribini su učestvovali dr Stevan Blagojević (direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju Beograd), Tijana Ljubenović (Mladi istraživači Srbije), MSc Igor Jezdimirović (Savez ekoloških udruženja “Zelena lista Srbije”), Igor Ratković (ProPet reciklaža, Zrenjanin), Vladimir Radojičić (Inicijativa Ne davimo Beograd), uz moderaciju Ive Marković (Zelena omladina Srbije).

Protestna akcija ispred Gradske uprave Grada Beograda

Inicijativa Ne davimo Beograd

13. jul 2017. godine

.

Protestna akcija ispred Gradske uprave grada Beograda povodom povodom najavljenog otvaranja ponuda za javno-privatno partnerstvo za deponiju u Vinči.

Potpisan ugovor o JPP grada Beograda za pružanje usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada

Gradonačelnik Beograda u ime Sekretarijata za zaštitu životne sredine

29. septembar 2017. godine

.

Ugovor je potpisan sa predstavnicima konzorcijuma koji čine francuska kompanija Suez Groupe SAS i japanska kompanija Itochu I-Environment, odnosno predstavnicima firme koja je osnovana od strane ovog konzorcijuma za potrebe sprovođenja projekta JPP, Beo Čista Energija d.o.o.

.

Ugovor podrazumeva: izgradnju kogenerativnog postrojenja koje električnu i toplotnu energiju proizvodi direktnim spaljivanjem otpada, izgradnju postrojenja za energetsko iskorišćenje deponijskog gasa, izgradnju postrojenja za prikupljanje i tretman procednih voda, postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, sanaciju postojeće deponije i izgradnju nove sanitarne deponije za neprerađeni komunalni otpad, deponije za ostatke nakon prerađivanja i neprerađen građevinski otpad i deponije za ostatke nakon tretmana otpada (šljaka sa dna insineratora i stabilizovani ostaci iz prečišćavanja otpadnih gasova).

Doneta Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

„Sl. list grada Beograda”, br. 97/17, Skupština grada Beograda

21. decembar 2017. godine

.

Član 4. Odluke o izradi izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka:

„Povod za izradu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije predstavlja preciziranje tehničkog rešenja kompleksa i objekata za tretman i odlaganje komunalnog otpada. Cilj izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije je stvar anje mogućnosti za precizniju implementaciju novog tehničkog rešenja kompleksa deponije „Vinča”.

2018
Oglašen Rani javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

29. januar – 12. februar 2018. godine

.

Razlog pristupanju proceduri izmena i dopuna Plana detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča”, GO Grocka („Sl. list grada Beograda”, 17/15) obrazložen je činjenicom da tehnološko rešenje izabrano tokom konkurentnog dijaloga vođenom radi potpisivanja Ugovora o javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada nije u skladu sa ovim planom detaljne regulacije i odredbama Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020 („Sl. list grada Beograda”, br. 28/11).

.

Rani javni uvid trajao je od 29. januara do 12. februara (15 dana).

.

„Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada između grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine i privatnog partnera, predviđena je izmena i dopuna PDR-a Vinča, u skladu sa tehničkim rešenjem koje je izabrano u postupku konkurentnog dijaloga.  

Plan detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, gradska opština Grocka (“„Službeni list grada Beograda”, br. 17/15) rađen je u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2011-2020, koji je donet 2011.godine i kojim je planirano unapređenje sistema upravljanja otpadom. Planom su definisani ciljevi koje je potrebno dostići, kao i problemi koje treba rešiti kako bi sistem fukncionisao u skladu sa zakonom i visokim standardima EU, kao i izgradnja postrojenja za tretman i odlaganje otpada. Lokalni plan je takođe bio osnov za pokretanje i vođenje postupka konkurentnog dijaloga, u kome su učestvovali ponuđači, u međunarodnom tenderu. Grad Beograd je tokom postupka konkurentnog dijaloga, koji je vođen u tri runde, došao do tehničkog rešenja koje zadovoljava potrebe i zadate kriterijume u upravljanju otpadom. Stoga je potrebno izvršiti izmene i dopune PDR-a sanitarne deponije “Vinča”, kako bi se tehničko rešenje koje je grad Beograd izabrao moglo realizovati”.

– Elaborat za rani javni uvid, Tekstualni deo, Uvod.

Primedba na sadržaj Elaborata za Rani javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

više udruženja građana

februar 2018. godine

Objavljen Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”

Ministarstvo zaštite životne sredine

12. april 2018. godine

.

U trenutku podnošenja Zahteva na snazi je bio Plan detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča” („Sl. list grada Beograda”, 17/15), koji ne može predstavljati osnov za izgradnju postrojenja predloženog Zahtevom.

.

Uz Zahtev nije priložena obavezna dokumentacija propisana članom 12. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09), između ostalog i izvod iz važećeg urbanističkog plana ili potvrđenog urbanističkog projekta, odnosno akt o urbanističkim uslovima.

.

Rok za dostavljanje mišljenja na sadržaj Zahteva je 15 dana od dana objavljivanja Zahteva.

Primedba na Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa “Vinča”

više udruženja građana

april / maj 2018. godine

Doneto Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”

Ministarstvo zaštite životne sredine

22. maj 2018. godine

.

Rešenje je izdato uprkos tome što u trenutku donošenja Rešenja na snazi je Plan detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča” („Sl. list grada Beograda”, 17/15), koji ne može predstavljati osnov za izgradnju postrojenja predloženog Zahtevom. Takođe, uz Zahtev za određivanje obima i sadržaja nije priložena obavezna dokumentacija propisana članom 12. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09), između ostalog i izvod iz važećeg urbanističkog plana ili potvrđenog urbanističkog projekta, odnosno akt o urbanističkim uslovima.

.

Obrazloženje Rešenja o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”:

„Plan detaljne regulacije sa pratećom starteškom procenom uticaja na životnu sredinu je u izradi i nakon usvajanja biće osnov za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (…) Uzevši u obzir da je postupak izmena i dopuna Plana detaljne regulacije u toku, buduća Studija o proceni uticaja na životnu sredinu mora biti izgrađena u skladu sa novim planskim dokumentom i setom novih uslova.”

Podneta žalba na Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”

više udruženja građana

maj 2018. godine

Održan konsultativni sastanak sa stanovnicima neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

14. jun 2018. godine

.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu nekoliko puta je obilazio stanovnike neformalnog naselja na telu deponije u Vinči. Međutim, pravo na preseljenje priznato je samo onim porodicama koje su prisustvovale popisu obavljenom dve godine ranije, u junu 2016. godine.

.

Plan preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji “Vinča”, deo 6. Priprema plana preseljenja:

„Tokom juna meseca 2018. godine Sekretarijat za socijalnu zaštitu je nekoliko puta obilazio domaćinstva na trasi projekta, a poslednji put 14. juna 2018. godine, kada je i obavljen konsultativni sastanak sa svim domaćinstvima zajedno (…) Tom prilikom je pročitan spisak domaćinstava koja su bila popisana 8. juna 2016. godine i prisutnima je rečeno da je taj spisak konačan, tj. da oni koji su pročitani imaju pravo na preseljenje”.

Oglašen Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

20. jul – 20. avgust (30. avgust) 2018. godine

.

Javni uvid trajao je od 20. jula do 20. avgusta (30 dana). Međutim, dana 15. avgusta objavljeno je da se trajanje javnog uvida produžava još 10 dana, do 30. avgusta. Ovo je učinjeno zbog toga što je javnom uvidu u PDR sanitarne deponije „Vinča” pridodat javni uvid u dokument Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja u trajanju od 16. avgusta do 30. avgusta (15 dana).

.

Oglas dana 19. jula 2018. godine:

„Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglašava JAVNI UVID u Nacrt izmene i dopune PDR sanitarne deponije „Vinča” sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, od 20. jula do 20. avgusta 2018. svakog radnog dana od 9 do 18 časova.”

Objavljen Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu

Ministarstvo zaštite životne sredine

26. jul 2018. godine

Oglašen produžetak Javnog uvida u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

16. – 30. avgust 2018. godine

.

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije  „Vinča” trajao je od 20. jula do 20. avgusta (30 dana). Međutim, dana 15. avgusta objavljeno je da se trajanje javnog uvida produžava još 10 dana, do 30. avgusta. Ovo je učinjeno zbog toga što je javnom uvidu u PDR sanitarne deponije „Vinča” pridodat javni uvid u dokument Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja u trajanju od 16. avgusta do 30. avgusta (15 dana).

.

Oglas Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove objavljen dana 15. avgusta 2018. godine:

„Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglašava JAVNI UVID u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča” i PRODUŽETAK JAVNOG UVIDA u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, Gradska opština Grocka sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu.

JAVNI UVID u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča” obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 16. do 30. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Produžetak JAVNOG UVIDA u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, Gradska opština Grocka sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu, obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 21. do 30. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.”

Oglašen Javni uvid u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji “Vinča”

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

16 – 30. avgust 2018. godine

.

Javni uvid u dokument Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča”, izložen je na javni uvid u proceduri javnog uvida u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”, tj. tokom trajanja produženog javnog uvida u Nacrt izmena i dopuna PDR, u periodu od 16. avgusta do 30. avgusta (15 dana).

.

Oglas Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove objavljen dana 15. avgusta 2018. godine:

„Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglašava JAVNI UVID u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča” i PRODUŽETAK JAVNOG UVIDA u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, Gradska opština Grocka sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu.

JAVNI UVID u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča” obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 16. do 30. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Produžetak JAVNOG UVIDA u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, Gradska opština Grocka sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu, obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi GO Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 21. do 30. avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.”

Primedba na Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

više udruženja građana

avgust 2018. godine

Primedba na Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji „Vinča”

više udruženja građana

avgust 2018. godine

Doneto Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu

Ministarstvo zaštite životne sredine

29. avgust 2018. godine

Usvojene Izmene i dopune Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

„Sl. list grada Beograda”, br. 86/18, Skupština grada Beograda

25. septembar 2018. godine

Usvojena Odluka o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji „Vinča”

„Sl. list grada Beograda”, br. 86/18, Skupština grada Beograda

25. septembar 2018. godine

.

Odluka o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča” predviđa raseljavanje neformalnog naselja najkasnije do kraja decembra 2018. godine.

.

Član 5. Odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji “Vinča”:

„Rok za iseljenje neformalnog naselja je najkasnije kraj decembra 2018. godine”.

EBRD otvara javne konsultacije o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA)

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

12. oktobar 2018. godine

Primedba tokom javnih konsultacija EBRD o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA)

više udruženja građana

decembar 2018. godine

Poništeno Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”

Vlada RS, Administrativna komisija

27. decembar 2018. godine

.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa Vinča”:

PONIŠTAVA SE rešenje Ministarstva zaštite životne sredine broj 353-02-00815/2018-03 od 22. maja 2018. godine i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak.

OBRAZLOŽENJE: (…) Sva navedena akta (sem informacije o lokaciji) odnose se na Plan detaljne regulacije sanitarne deponije Vinča i izdata su u postupku izrade tog plana sredinom 2014. godine, a uslovi prirode u postupku izmena i dopuna tog plana 2018. godine. Prema članu 12. stav 3. tačka 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu se prilažu i uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa u skladu sa posebnim zakonom. S obzirom na to da uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa u skladu sa posebnim zakonom uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za energetsko iskorišćavanje komunalnog otpada i deponijskog gasa Vinča, nisu priloženi, prvostepeni organ je trebalo da, postupajući u skladu sa članom 13. Zakona, od nosioca projekta zahteva dodatne podatke i dokumentaciju i odredi rok za njihovo dostavljanje. Prvostepeni organ je bez utvrđivanja razloga i činjenica u pogledu nedostatka uslova i saglasnosti drugih nadležnih organa u skladu sa posebnim zakonom, podneti zahtev uzeo u postupak i o istom obavestio zainteresovane organe i organizacije i javnost. Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno je u dnevnom listu Politika od 14. aprila 2018. godine, kao i na vebsajtu (…) Na zahtev su svoja mišljenja u ostavljenom roku dostavili (…) U obrazloženju Rešenja citirana su dostavljena mišljenja i citiran je odgovor nosioca predmeta. Iz ožalbenog zahteva se, međutim, ne može videti da li su dostavljena mišljenja uzeta u obzir prilikom donošenja odluke, da li su i koje primedbe, predlozi i sugestije prihvaćene, a koje nisu i zbog čega. Ožalbeno rešenje ne sadrži ni kratku sadržinu zahteva, iz njega se ne vidi koju dokumentaciju je nosilac projekta podneo uz zahtev, da li je zahtev uredan i potpun i da li sadrži sve zakonom propisane podatke, koje je činjenično stanje u postupku utvrđeno i na osnovu kojih dokaznih sredstava, ocenu izvedenih dokaza i razloge za usvajanje zahteva. Članom 14. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu propisano je da nadležni organ donosi odluku o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, a članom 141. stav 4. Zakona o opštem upravnom postupku da obrazloženje rešenja mora da bude razumljivo i da sadrži kratko izlaganje zahteva stranke, činjenično stanje i dokaze na osnovu kojih je ono utvrđeno, razloge koji su bili odlučujući kod ocene dokaza i razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na odluku iz dispozitiva i razloge zašto nije uvažen neki zahtev ili predlog.

Iz navedenog proizilazi da je ožalbeno rešenje doneto na osnovu nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja i uz bitnu povredu odredaba postupka od uticaja na zakonitost i pravilnost prvostepenog rešenja što su prema odredbi člana 171. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku razlozi za poništavanje rešenja, pa ceneći da će navedene nedostatke u ponovnom postupku brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni organ, odlučeno je kao u izreci na osnovu člana 171. stav 3. istog zakona.

Započeto raseljavanje stanovnika neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Gradska uprava grada Beograda

28. decembar 2018. godine

2019
Izdati Lokacijski uslovi za faznu izgradnju i uređenje Kompleksa za upravljanje otpadom „Vinča“ u Beogradu – Postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

25. april 2019. godine

.

Lokacijskim uslovima Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture propisalo je obavezu investitora da pribavi saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta izgradnje spalionice otpada u Vinči „pre podnošenja zahteva za prijavu radova”.

.

Lokacijski uslovi ROP-MSGI-3997-LOCH-2/2019, deo XI:

„Pre podnošenja zahteva za prijavu radova, potrebno je od ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine pribaviti saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ”.

Doneto novo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa “Vinča”

Ministarstvo zaštite životne sredine

9. maj 2019. godine

Oglašen Javni uvid u Nacrt studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča” i Javni uvid u Nacrt studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu

Ministarstvo zaštite životne sredine

29. jun-19. jul (3.avgust) 2019. godine, javna rasprava održana 23. jula 2019. godine

.

Javni uvid u dve različite Studije o proceni uticaja na životnu sredinu traje od 29. juna do 19. jula (20 dana). Trajanje javnog uvida naknadno je produženo do 3. avgusta „na zahtev zainteresovane javnosti”. Obaveštenje o produžetku javnog uvida objavljeno je na internet prezentaciji  Ministarstva zaštite životne sredine u okviru oglasa od 28. juna 2019. godine kojim je objavljen početak javnog uvida.

.

Oglas Ministarstva zaštite životne sredine objavljen dana 28. juna 2019. godine i dopunjen nepoznatog datuma:

„Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da se produžava trajanje javnog uvida, odnosno produžava se rok za dostavljanje komentara/primedbi na „Studiju o proceniuticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa VINČA” i” Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu“, do 3 avgusta 2019 godine, a na zahtev zainteresovane javnosti.”

Primedba na Nacrt studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”

više udruženja građana

jul 2019. godine

Primedba na Nacrt studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu

više udruženja građana

jul 2019. godine

Objavljen Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Izrada Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021 – 2030. godine

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

15. avgust 2019. godine

Izdata Građevinska dozvola za izgradnju kompleksa za upravljanje otpadom „Vinča“ u Beogradu

– kogenerativno postrojenje, za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz deponijskog gasa koji nastaje iz deponije komunalnog otpada, odnosno kogenerativno postrojenje za dobijanje električne i/ili toplotne energije iz deponijskog gasa (BEP Bio Gas Engine Plant) – Funkcionalna celina 2 (FC 2)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

16. avgust 2019. godine

Izdata Građevinska dozvola za izgradnju kompleksa za upravljanje otpadom „Vinča“ u Beogradu

– postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa – Funkcionalna celina 1: TE-TO na komunalni otpad

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

16. avgust 2019. godine

Oglašen Javni uvid u Izmene i dopune Nacrta studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja u Vinči

Ministarstva zaštite životne sredine

20. septembar* 2019. godine

.

Obaveštenje o javnom uvidu u izmenjene i dopunjene verzije Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i mogućnosti slanja komentara na iste, objavljeno je na internet prezentaciji  Ministarstva zaštite životne sredine u okviru oglasa postavljenog dana 28. juna 2019. godine kojim je ranije oglašen početak javnog uvida.

.

Zbog zoga što je sakriven podatak o postavljanju novog obaveštenja o javnom uvidu u Izmene i dopune Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, nije bilo moguće utvrditi ni krajnji rok za dostavljanje komentara na Izmene i dopune Studija.

.

Tek po objavljivanju Saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa “Vinča i Saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, bilo je moguće utvrditi da oglas o javnom uvidu u Izmene i dopune Studija nije bilo moguće objaviti pre 20. septembra 2019. godine, odnosno da je najraniji krajnji rok za dostavljanje komentara mogao biti najranije do kraja dana 30. septembra.

.

Oglas Ministarstva zaštite životne sredine objavljen dana 28. juna 2019. godine i dopunjen nepoznatog datuma:

„Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Beo Čista Energija“ d.o.o Beograd, na osnovu komentara/primedbi zainteresovane javnosti i primedbi tehničke komisije podneo Ministarstvu zaštite životne sredine izmenjenu i dopunjenu: Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, na katastarskim parcelama broj (…) na teritoriji opštine Grocka, Grad Beograd, broj  353-02-1302/2019-03 i Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, gradska opština Grocka, grad Beograd na katastarskim parcelama utvrđenim u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 350-02-00104/2019-04 od 12.04.2019. godine, broj 353-02-1299/2019-03.

Uvid u izmenjene i dpopunjene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu na osnovu komentara/primedbi zainteresovane javnosti i primedbi tehničke komisije, može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

U roku od 10  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu se dostaviti mišljenja na dorađene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu na adresu nadležnog organa.”

Doneto Rešenje o priznavanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na otpad „EfW Vinča”

Ministarstvo rudarstva i energetike

27. septembar 2019. godine

.

Član 71. Zakona o energetici i član 6. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije („Sl. glasnik RS”, br. 56/16, 60/17 i 54/19), propisuju da se status privremenog povlašćenog proizvođača odobrava energetskom subjektu odnosno fizičkom licu koje „može da pristupi građenju elektrane iz člana 70. st. 1. i 2. ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata”.

.

Član 138a Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/2019), propisuje uslove za pristupanje izgradnji objekata kao: „građenju (se) može pristupiti na osnovu pravnosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova iz člana 148. ovog zakona”, gde član 148. definiše uslove i proceduru izdavanja potvrde o prijavi radova.

Doneto Rešenje o priznavanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na deponijski gas „LGP Vinča”

Ministarstvo rudarstva i energetike

27. septembar 2019. godine

.

Član 71. Zakona o energetici i član 6. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije („Sl. glasnik RS”, br. 56/16, 60/17 i 54/19), propisuju da se status privremenog povlašćenog proizvođača odobrava energetskom subjektu odnosno fizičkom licu koje „može da pristupi građenju elektrane iz člana 70. st. 1. i 2. ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata”.

.

Član 138a Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/2019), propisuje uslove za pristupanje izgradnji objekata kao: „građenju (se) može pristupiti na osnovu pravnosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova iz člana 148. ovog zakona”, gde član 148. definiše uslove i proceduru izdavanja potvrde o prijavi radova.

Data Saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu

Ministarstvo zaštite životne sredine

30. septembar 2019. godine

Najraniji pretpostavljeni poslednji dan za slanje komentara na Izmene i dopune Nacrta studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja u Vinči

Ministarstva zaštite životne sredine

30. septembar 2019. godine

.

Obaveštenje o javnom uvidu u Izmene i dopune Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i mogućnosti slanja komentara na iste, objavljeno je na internet prezentaciji  Ministarstva zaštite životne sredine u okviru oglasa od 28. juna 2019. godine kojim je objavljen početak javnog uvida.

.

Zbog zoga što je sakriven podatak o postavljanju novog obaveštenja o javnom uvidu u Izmene i dopune Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, nije bilo moguće utvrditi ni krajnji rok za dostavljanje komentara na Izmene i dopune Studija.

.

Tek po objavljivanju Saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa “Vinča i Saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, bilo je moguće utvrditi da oglas o javnom uvidu u izmene i dopune Studija nije bilo moguće objaviti pre 20. septembra 2019. godine, odnosno da je krajnji rok za dostavljanje komentara mogao biti najranije do kraja dana 30. septembra.

.

Oglas Ministarstva zaštite životne sredine objavljen dana 28. juna 2019. godine i dopunjen nepoznatog datuma:

„Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Beo Čista Energija“ d.o.o Beograd, na osnovu komentara/primedbi zainteresovane javnosti i primedbi tehničke komisije podneo Ministarstvu zaštite životne sredine izmenjenu i dopunjenu: Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, na katastarskim parcelama broj (…) na teritoriji opštine Grocka, Grad Beograd, broj  353-02-1302/2019-03 i Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, gradska opština Grocka, grad Beograd na katastarskim parcelama utvrđenim u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 350-02-00104/2019-04 od 12.04.2019. godine, broj 353-02-1299/2019-03.

Uvid u izmenjene i dpopunjene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu na osnovu komentara/primedbi zainteresovane javnosti i primedbi tehničke komisije, može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

U roku od 10  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu se dostaviti mišljenja na dorađene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu na adresu nadležnog organa.”

Data Saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”

Ministarstvo zaštite životne sredine

30. septembar 2019. godine

EBRD, IFC i OeEB odobrile kredit privatnom partneru za izgradnju postrojenja u Vinči

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna finansijska korporacija (IFC) i Austrijska razvojna banka (OeEB)

2. oktobar 2019. godine

Izdata potvrda o Prijavi izvođenja radova na izgradnji kompleksa za upravljanje otpadom „Vinča“ u Beogradu – Funkcionalna celina 1: TE-TO na komunalni otpad

– postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

8. oktobar 2019. godine

Izdata potvrda o Prijavi izvođenja radova na izgradnji kompleksa za upravljanje otpadom „Vinča“ u Beogradu – Funkcionalna celina 2

– kogenerativno postrojenje, za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz deponijskog gasa koji nastaje iz deponije komunalnog otpada, odnosno kogenerativno postrojenje za dobijanje električne i/ili toplotne energije iz deponijskog gasa (BEP Bio Gas Engine Plant)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

8. oktobar 2019. godine

Podneta žalba na Rešenje o priznavanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na otpad „EfW Vinča”

Inicijativa Ne davimo Beograd

oktobar 2019. godine

Podneta žalba na Rešenje o priznavanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na deponijski gas „LGP Vinča”

Inicijativa Ne davimo Beograd

oktobar 2019. godine