Categories
Javna arena

Obuka: Demistifikacija planiranja

Preduslov za aktivno učešće građana i drugih zainteresovanih strana u urbanističkom planiranju i donošenju odluka od javnog interesa jeste pristup jasnim i pouzdanim informacijama, a zatim i razumevanje procesa izrade urbanističkih i prostornih planova. Procesi izrade planova su veoma složeni – procedure i mehanizmi su komplikovani, učesnici mnogobrojni, a interesi sukobljeni. U kakofoniji koja se može čuti oko svakog pojedinačnog slučaja izgradnje u Srbiji, manjka informacija i odsustva dijaloga, pristup pouzdanim informacijama je nejasan, što poziciju građana čini veoma nepovoljnom i onemogućava njihovo aktivno učešće.

Obuka je namenjena svima koji su zainteresovani (građanima, stručnjacima i drugim zainteresovanim stranama) da bolje razumeju osnovne elemente procesa urbanističkog i prostornog planiranja i osposobe se za samostalan pristup i čitanje  informacija od javnog značaja u ovim oblastima.

Obuka se sastoji iz tri segmenta koji su realizovani od 8. do 10. februara 2021. Prvi segment posvećen je razumevanju procesa planiranja – institucija koje u njemu učestvuju, planova i procedura njihove izrade, različitih interesa koji se tom prilikom ispoljavaju. Drugi i treći segment usmereni su na osposobljavanje zainteresovanih učesnika za samostalan pristup i čitanje informacija od javnog značaja, odnosno korišćenje javno dostupnih informacionih sistema u oblasti prostornog razvoja  – geografskih informacionih sistema (GIS), kako na republičkom, tako i na gradskom nivou.     

Demistifikacija institucija / Siniša Trkulja
Predstavljanje različitih institucija koje učestvuju u planiranju, njihovih uloga i nadležnosti u proceduri izrade plana i participacije sa građanima.

Demistifikacija planova / Ana Graovac
Predstavljanje različitih vrsta planova (prostorni i urbanistički, strateški i detaljni planovi), njihovih tema, uloga, obuhvata i sadržaja.

Demistifikacija interesa / Jasmina Đokić
Predstavljanje različitih vrsta interesa (individualnih/privatnih, zajedničkih i opštih/ javnih) i njihovih uticaja na planiranje korišćenja građevinskog zemljišta.
GIS u gradovima i opštinama Srbije / Klara Danilović

Upoznavanje sa Geografsko informacionim sistemima, šta je GIS? U kojoj meri gradovi i opštine u Srbiji koriste GIS kao alat za izradu i prikaz urbanističkih planova, i kao instrument za praćenje promena u prostoru? Mreža za GIS je radno telo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) koje je osnovano u cilju promovisanja korišćenja geografskih informacionih sistema u gradskim i opštinskim administracijama. Koliko gradova i opština je u mogućnosti da primeni GIS i šta su glavne prepreke u masovnijoj primeni ovog alata?
eProstor / Siniša Trkulja
 
eProstor je koncept elektronskih usluga za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja koji se odnosi na elektronske procedure izrade i sprovođenja planskih dokumenata i organizaciju prostornih podataka u planskim dokumentima.

Centralni registar planskih dokumenata: www.planskidokumenti.gov.rs/ -> Servisi -> Javni portal
Geoportal GeoSrbija / Milena Ivanović

Geosrbija je geoportal Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka koji uređuje Republički geodetski zavod. Na prezentaciji će biti predstavljene široke mogućnosti korišćenja portala Geosrbija, poput pretraživanja i kombinovanja podataka, kao i upoznavanje sa brojnim setovima podataka u okviru portala.

Geoportal GeoSrbija dostupan na adresi: https://geosrbija.rs/
GIS URBEL / Ana Graovac

GIS URBEL je aplikacija za pregled važećih urbanističkih planova u  Beogradu. Predstavljanje aplikacije obuhvata vrstu podataka/planova koji se prikazuju, mogućnosti njihovog pretraživanja i „čitanja“ tekstualnih  i grafičkih priloga.

GIS Urbel (direktan link) dostupan preko veb sajta Urbanističkog zavoda Beograda, na adresi: https://urbel.com/
GIS BEOLAND / Ksenija Radovanović

Kratak prikaz osnovnih alatki za čitanje važećih planova iz fotelje, korišćenjem aplikacije GIS Beoland. GIS Beoland je začetak GIS servisa Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, dostupan na adresi https://gis.beoland.com/smartPortal/gisBeoland
GIS Zelenih površina Beograda / Vodi: Anica Teofilović
 
Predstavljanjem aplikacije „GIS zelenih površina Beograda“ biće prikazan prostorni i tematski obuhvat baze podataka, vrste objekata i prateći atributi, način pretraživanja i osnovne funkcionalnosti koje su na raspolaganju.

GIS Zelenih površina Beograda dostupan na adresi:
http://gispublic.zelenilo.rs/giszppublic