Infografici

Dijagrami istraživanja

Integralni pristup u istraživanju slučajeva izgradnje u Beogradu je analitički metod za sveobuhvatno sagledavanje procesa transformacije predmetnog prostora. Usmeren je ka praćenju formalnih tokova odlučivanja, iskazanih kroz javne politike – donetih u okviru različitih nivoa upravljanja i različitih sektora javne uprave. Odnosno, analiziraju se sva dokumenta javnih politika kojima se direktno ili indirektno vrši uticaj na transformaciju posmatranog područja. Pored planskih dokumenata to uključuje i zakone, podzakonska akta, strategije, razvojne programe, projekte, studije, ugovore, odluke i sl. Fokus analize su sadržaji posmatranih dokumenata, ali se pored njih posmatraju i institucije koje učestvuju u procesu kreiranja i usvajanja javnih politika.

Koraci istraživačkog procesa su direktno zavisni od konkretnog slučaja izgradnje koji se posmatra, i nema jedinstvenog recepta istraživačkog procesa. Polazište analize čini pregled formalnog procesa planiranja i tumačenje sadržaja planskih dokumenata. Dalji istraživački koraci uključuju i sve ostale javne politike koje utiču na sadržaj planskih dokumenata, a njihov obuhvat je direktno vezan za prostorni problem koji se tretira planskim rešenjem, odnosno karakter izgradnje koja se planira. Stoga analizu svakog pojedinačnog slučaja izgradnje odlikuje specifična istraživačka putanja.

Raznolikost istraživačkih postupaka je ilustrovana kroz tri dijagrama, prethodno prikazanih slučajeva izgradnje, na kojima se može videti kompleksnost tih procesa. Ujedno, dijagrami služe i kao instrukcija za istraživanje, ukazujući na moguće putanje, mnogobrojne izvore i raznovrsne načine razumevanja predmetnog problema.

Demistifikacija planiranja

Preduslov za aktivno učešće građana i drugih zainteresovanih strana u urbanističkom planiranju i donošenju odluka od javnog interesa jeste pristup jasnim i pouzdanim informacijama, a zatim i razumevanje procesa izrade urbanističkih i prostornih planova.

U okviru obuke “Demistifikacija planiranja” (video snimci su dostupni ovde), a radi boljeg razumevanja procedura, procesa i pojmova iz oblasti urbanističkog planiranja i prostornog razvoja, izradili smo set infografika koji prate video prezentacije, a mogu se i samostalno čitati.